Stoelmassage bij bedrijven

Het ervaren van een stoelmassage is een bijzondere ervaring. Bij mijn eerste kennismaking met een stoelmassage, voelde ik meteen na de behandeling een erg diepgaande ontspanning en vermindering van de nek en schouderklachten. Dit duurde een paar dagen voort.

Bij een stoelmassage is er een afname van werk gerelateerde klachten, maar eigenlijk doet het veel meer. Door regelmatig een massage te ontvangen, komen de mensen ontspannen en beter in hun vel te zitten en hebben meer vitaliteit. 

De massage wordt over de kleding heen gegeven op een speciale ergonomische gebouwde stoel. Het is een drukpuntmassage, die de rug, nek, hoofd, schouders, armen en handen behandeld. Veel ervaringen heb ik opgedaan in het bedrijfsleven en bij mensen met een bijzondere hulpvraag (o.a mensen met autisme/down, verstandelijke beperking, Alzheimer, dementie en in de ouderenzorg).

Wat zijn de voordelen bij stoelmassage op regelmatige basis;

  • Stoelmassage werkt preventief. Het verbetert de gezondheid, maar de bewustwording van de werkhouding
  • Het vermindert beroep gerelateerde klachten, zoals stress en RSI etc.
  • Een betere werksfeer, daar het bedrijf interesse toont in ieders welzijn en gezondheid
  • Stoelmassage werkt weerstand verhogend en ontspannend.   
De kosten zijn aftrekbaar als bedrijfskosten en vallen niet onder de loonbelasting als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.Zie onderstaande informatie (bron: website van de Belastingdienst). De omzetbelasting (btw) over de stoelmassages is voor werkgevers aftrekbaar als voorbelasting, zie de volgende informatie (bron: website Ministerie van Financiën). 

Vul bij belangstelling vrijblijvend het vragen formulier in. 


Algemene voorwaarden stoelmassage

Artikel 1. Overeenkomsten voor stoelmassage, wijzigingen of annuleren
- Een bevestiging van beide partijen is een bindende overeenkomst. Wijzigingen dien ten minste 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Dit kan invloed hebben op de uur prijs van de massages.
- Bij uitval door ziekte of overmacht van de kant van S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum dan wel tijd worden gezocht.
- S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage behoudt zich het recht voor overeenkomsten te wijzigen dan wel te ontbinden zonder opgaaf van redenen.

Artikel 2. Omvang van de dienstverlening
- De massages zullen plaats vinden op de in de overeenkomst afgesproken locatie.
- Het aantal afgesproken uren zal worden gefactureerd, ongeacht of deze volledig worden gevuld met massages. De verantwoordelijkheid op tijd aanwezig te zijn voor de massage is aan de opdrachtgever.
- Bij afname van meer dan 4 uur massages is het mogelijk deze te verdelen of meerdere dagen of locaties.
- Stoelmassages zijn geen therapeutische interventie, bij lichamelijk klachten dient een arts geraadpleegd te worden.

Artikel 3. Inschakeling van derden
- S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage is gerechtigd de massages uit te laten voeren door een derde partij die de volledige dan wel gedeeltelijke opdracht uit naam van S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage kan uitvoeren.

Artikel 4. Ruimte
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een geschikte ruimte om stoelmassages te geven.
- De ruimte is goed geventileerd en ten minste 3 x 3m.
- Er is stromend water beschikbaar.

Artikel 5. Tarieven
- De tarieven gelden zoals beschreven op de website www.shiatsu-bamali.nl tenzij anders overeengekomen.
- De overeengekomen tarieven zijn beschreven in de overeenkomst en bindend zoals beschreven in artikel 1.

Artikel 6. Factureren en betaling
- Facturen dienen binnen 14 dagen na de geleverde dienst betaald te worden.
- Er kan gekozen worden voor contante betaling per massage, dit geldt dan voor alle massages van deze overeenkomst.
- Bij het in gebreke blijven van de betaling van de factuur 14 dagen na de geleverde diensten is de opdrachtgever in verzuim.
- Gemaakte kosten voor rechtsbijstand, incasso en deurwaarder zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
- De opdrachtgever vrijwaart S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage voor aanspraken van derden, waaronder de werknemers van de opdrachtgever.
-  S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage kunnen worden toegekend.
- S, Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage heeft het recht massages te weigeren op basis van algemene contra-indicatie en op basis van persoonlijke hygiëne.
- S. Dirkse/Shiatsu-Bamali stoelmassage is niet aansprakelijk voor klachten na of tijdens de massage ontstaan.
- Contra-indicaties dienen vooraf bij de masseur te worden gemeld.