- De kosten voor een behandeling van een uur bedragen € 70,= en voor een 1/2 uur € 40,=. Chi Kung; de kosten per les is € 9,75. 

- Uitlaatservice honden ongeveer 60 minuten 10 euro. 

- Stervensbegeleiding Paard en hond prijs in onderling overleg.

- Een huis (eventueel ruimte buiten) energetisch reinigen kost € 70,=. Dit is   inclusief telefonisch gesprek, zuivering van huis en bewoners en advisering   (exclusief materialen). Buiten een straal van 10 kilometer vanaf postcode   4854AX geldt een prijs van 0,25 per kilometer.

Zijn er onduidelijkheden, dan kun je mij geheel vrijblijvend bellen op telefoonnummer 0623046802 of vul het vragenformulier in bij contact.Mijn behandelmethode is geen vervanging van de reguliere behandelmethoden en ik ben geen arts.  Algemene voorwaarden

Behandelingen Shiatsu-Bamali

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De praktijk: Shiatsu-Bamali

De therapeut: S. Dirkse-Kleinsmit, zelfstandig gevestigd natuurgeneeskundige

Dienstverlening:  Alle behandelingen toegepast door S. Dirkse

De Cliënt: De wederpartij van S. Dirkse

Praktijkadres: Schoutenlaan 32, 4854 ax Bavel

Kamer van Koophandelnummer; 20126944

Artikel 2 Algemeen

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra u een afspraak maakt met S. Dirkse voor de aangeboden diensten.

Artikel 3 Afwijken van algemene voorwaarden

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Shiatsu-Bamali is bevestigd.

In geval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wanneer door Shiatsu-Bamali gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van Shiatsu-Bamali op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Shiatsu-Bamali een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4 Aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal

Shiatsu-Bamali is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Artikel 5 Wijziging binnen een behandelingsperiode

Bij een behandelingen met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Shiatsu-Bamali zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd zoals vermeldt op de website.

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt

Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de cliënt wordt te allen tijde in rekening gebracht met het volledige factuurbedrag. Behoudens tegenbewijs, strekt de administratie van Shiatsu-Bamali tot het volledige bewijs dat een afspraak is gemaakt.

Artikel 7 Annulering

Annulering van een gemaakte afspraak voor een behandeling bij Shiatsu-Bamali kan kosteloos tot uiterlijk 2 werkdagen voordat deze plaats zou vinden. Indien annulering tussen 1 en 2 werkdagen plaats vindt, wordt 50 % van de kosten in rekening gebracht. Indien annulering binnen 24 uur geschiedt, dient de cliënt het volledige factuurbedrag te betalen.

Shiatsu-Bamali mag de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt in dat geval ook gebruiken voor de behandeling van een andere cliënt.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of van plan bent binnenkort zwanger te worden, moet u dat zeker melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

Shiatsu-Bamali wordt nimmer aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim door de desbetreffende cliënt, zoals bij medicatie, whiplash, hernia, infecties, kanker, breuken en kneuzingen. Shiatsu-Bamali vervangt niet de reguliere artsen.

Artikel 9 Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. Shiatsu-Bamali zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

Artikel 10 Facturering en betaling

De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Indien in overleg anders is overeengekomen, dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of contant betaald na de behandeling.

Behoudens tegenbewijs, strekt de financiële administratie van Shiatsu-Bamali tot het volledige bewijs dat een factuur niet is voldaan. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Shiatsu-Bamali voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij van Shiatsu-Bamali wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Shiatsu-Bamali ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Shiatsu-Bamali is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsu-Bamali kunnen worden toegerekend.

Shiatsu-Bamali geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienstverlening schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post.

Artikel 12 Ontbinding van de overeenkomst

Shiatsu-Bamali is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden.